Conductix Wampfler

Conductix Wampfler
Control cable
FXG 0.3/0.5 KV 12G 2.5C